רישום

מידע על רישום לבית הספר לתקשורת - אוניברסיטת אריאל

 

תנאי הקבלה לביה"ס לתקשורת

לקבלת ייעוץ ראשוני ותנאי הקבלה למחלקות השונות הנלמדות באוניברסיטת אריאל, יש להתקשר למרכז המידע הטלפוני: 1-800-660-660.

 

מועדי פתיחת שנת הלימודים

תשע"ה מועד אוקטובר - 26/10/2014, ב' בחשוון תשע"ה, יום א'

תשע"ה מועד אביב -  19/02/2015, ל' בשבט תשע"ה, יום ה'

 

תקופת הרישום לשנת הלימודים תשע"ה (2014-2015)

מועד אוקטובר - ההרשמה ללימודים נפתחה בינואר 2014 ותסתיים בתחילת שנת הלימודים תשע"ה. 

מועד אביב - ההרשמה ללימודים נפתחה באוגוסט 2014 ותסתיים בתחילת סמסטר אביב.

גובה דמי רישום לשנה"ל תשע"ד הינו 450 ש"ח (בכל אמצעי תשלום) ואינם מוחזרים בשום מקרה!

 

דרכי הרישום

1. באמצעות אינטרנט - רישום Online. (יש למלא אחר ההנחיות ולבצע את שני השלבים ברישום).

2. באמצעות מרכז יעוץ - לקביעת פגישת יעוץ ניתן לפנות לטלפון 1-800-660-660.

3. רישום באמצעות דואר - משלוח ערכת רישום ודמי רישום לכתובת: "מדור רישום וקבלה, אוניברסיטת אריאל בשומרון".

במידה ובחרת באפשרות 1 ו/או 3 עליך לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  •  להדפיס את ערכת הרישום (להזמנת ערכת רישום ניתן לפנות למרכז מידע טלפוני 1-800-660-660).
  • למלא ערכת רישום. ערכת הרישום מורכבת מפרטים הנחוצים לצורך ההרשמה. נבקשך להקפיד ולדייק בפרטים בכתב ברור וקריא (חשוב במיוחד: כתובת דוא"ל פרטית לשם שליחת הודעה בדבר אישור קבלת טפסי הרשמתך, שם ושם משפחה באנגלית ומסלולי הלימוד המבוקשים - ראה סעיף "דיון בעדיפות").

חשוב לציין את המוקד/המגמה המבוקש/ת.

 לערכת הרישום יש לצרף צילום של המסמכים הבאים:

o תמונת פספורט - יש לציין על גב התמונה את שם המועמד ומספר תעודת הזהות.

o תעודת זהות.

o תעודת שחרור.

o תעודת בגרות - העתק מאושר של תעודת הבגרות. ניתן לאשר "נאמן למקור" בבית הספר בו למדת, אצל נוטריון, במדור קבלה ומרשם או במזכירות המחלקה.

o ציון מבחן פסיכומטרי/מצרף (הנדסאים העומדים בדרישות הקבלה אינם נדרשים בציון מבחן פסיכומטרי/מצרף).

o ציון מבחן יע"ל - למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ו/או למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית - הציון הנדרש במבחן יע"ל הינו 100 ומעלה.

o הנדסאים: גיליון ציונים מבית הספר להנדסאים.

o הנדסאים: דיפלומת הנדסאים כולל נספח לדיפלומה.

o כל תעודה המעידה על השכלה כלשהי.

קבלה על תשלום - דמי רישום בסך 450 ש"ח (משולמים ברישום online או בבנק הדואר). ערכה ללא קבלה על תשלום דמי רישום לא תובא לדיון . דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.

 אין להגיש מסמכים מקוריים אלא העתקים מאושרים בלבד. המסמכים אינם מוחזרים!

קיימת אפשרות הגשת בקשה לרישום גם ללא ציוני הבגרות, ציון הפסיכומטרי/מצרף, אולם הבקשה תתעכב עד לקבלת כל הציונים ותאושר הזכאות לתעודת הבגרות (מועמד שכזה יקבל מכתב דחיה עד הצגת נתונים חדשים).

לבקשות חריגות יש לצרף מכתב הסבר ומסמכים רלוונטיים.

 

דיוני קבלה

מושגים:

מצרף - תעודת מצרף תינתן למי שזכאי לתעודת בגרות בשנים 1998 - 2003. התעודה מורכבת מהציון נטו של מקצועות הבגרות ב: מתמטיקה, אנגלית, הבעה והיסטוריה (ללא ציון המגן).

ציון קבלה משולב - הינו הציון המשוקלל המחושב מממוצע הבגרות והציון הפסיכומטרי או ממוצע הבגרות וציון המצרף.

נוסחה לחישוב קבלה משולב

ציון הקבלה המשולב הנדרש לקבלה לכל מחלקה עשוי להשתנות מדי שנה, בהתאם לנתונים משתנים כמו היחס בין מספר המועמדים למספר המקומות במחלקה, רמת ציוניהם של הנרשמים ועוד. הטבלה המצורפת מטרתה לתת מושג כללי בלבד לגבי היכולת להתקבל למחלקות הלימוד השונות.
לתשומת לבך! גם אם יש למועמד ציון קבלה משולב גבוה מהציון המופיע בטבלה, אין הדבר מבטיח את קבלתו לשנת הלימודים הבאה, ולהיפך - עשוי להתקבל לשנה הבאה גם מי שציון הקבלה המשולב שלו נמוך מהציון המופיע כאן. זאת כיוון שחתכי הקבלה עשויים לעלות או לרדת לעומת החתכים של אשתקד.

מאחר ומספר המקומות בבית הספר לתקשורת מוגבל ואין אפשרות קליטה של כל הנרשמים, נערכת על ידי ועדת הקבלה בחירה בין המועמדים על פי כושרם האינטלקטואלי, ידיעותיהם, הישגיהם, ואופיים. ועדת הקבלה רשאית להחליט על תנאים נוספים לקבלה (כגון: ראיון אישי, מבחן מיון, קו"ח).

כן רשאית הוועדה להחליט על דחיית פניותיהם של מועמדים מתאימים לפני שהשתתפו בבחינות הכניסה הנוספות.

 

תנאי קבלה לשנה"ל תשע"ה - כללי

מדור רישום וקבלה ידון בקבלת מועמד הממלא את התנאים הבאים:

תעודת בגרות ישראלית קבילה או בגרות חו"ל חתומה ומתורגמת ע"י נוטריון ואישור שווה ערך בגרות ממשרד החינוך - על המועמד להציג זכאות לתעודת בגרות מאושרת כנדרש.

הצגת ציון פסיכומטרי או ממוצע ציוני מצרף (למי שסיים לימודיו בין השנים  1998 - 2003). בחלק מהמחלקות המצרף אינו מהווה קריטריון קבלה. חלק המחלקות מחייבות את מי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית להיבחן לא יאוחר ממועד אפריל שלפני תחילת הלימודים. מומלץ כי גם מועמדים לאותן מחלקות שאינן מחייבות את מועמדיהם כנ"ל יקדימו להיבחן לא יאוחר ממועד אפריל וזאת כדי לשפר את סיכוי קבלתם לאור האפשרות של חוסר במקומות במועד מאוחר יותר.

בחלק מהמחלקות מועמדים בעלי ממוצע בגרות גבוה יהיו פטורים מן המבחן הפסיכומטרי.

מבחן יע"ל בציון 100 לפחות למועמדים תלמידי חו"ל ותלמידי המגזר הערבי.

* עתודאים - שקיבלו אישור מוקדם של העתודה - ידונו בנפרד.

* אנא שימו לב לנוהל חדש למועמדים המבקשים להתקבל לבית הספר לתקשורת החל ממחזור אביב תשע"ד המופרט במסמך

 

בגרות חו"ל

מועמד בעל בגרות חו"ל מחויב להציג:

צילום של תעודת בגרות מאושר ע"י נוטריון, תרגום נוטריוני לעברית וכן שווה ערך בגרות ממשרד החינוך (המחלקה להערכת השכלה תיכונית. טלפון: 02-5601371/2 ).

מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים) מועמד בעל בגרות מחו"ל שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית מחויב במבחן יע"ל. מבחן זה מטרתו להוכיח רמת מיומנות לשונית הנדרשת בלימודים אקדמים ולהציג ציון של 100 (הציון מבוטא בסולם הנע בין 50-150). תאריכי הבחינה והליך הרישום ניתן להשיג במרכז הארצי לבחינות והערכה 02-6759555

ציון בחינה פסיכומטרית המתאים לציון הנדרש במחלקה המבוקשת.

* מועמד שלמד במכינה לעולים וסיים הבעה ברמה ו' בציון 60 לפחות -> פטור ממבחן יע"ל.

 

דרישות ידע בעברית (מבחן יע"ל)

מועמדים תלמידי חו"ל ותלמידי המגזר הערבי חייבים בבחינת יע"ל בציון 100 לפחות, כחלק מתנאי הקבלה :

א. מועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית.

ב. בוגר בי"ס תיכון שבו שפת ההוראה איננה עברית המתקבל על סמך בגרות בלבד (פטור מהבחינה הפסיכומטרית).

מועמד בעל רקע אקדמי קודם:

מועמד שלמד במוסד מוכר להשכלה גבוהה, יידון על פי הישגיו בלימודיו הקודמים, זכאות לתעודת בגרות וציון בחינתו הפסיכומטרית.

מועמד בעל רקע אקדמי קודם - חייב להמציא בנוסף לכל מסמכי ההרשמה הנדרשים מכל מועמד חדש, גיליון ציונים רשמי וחתום ע"י המוסד המנפיק המפרט את נושאי הלימוד והציונים במסגרת לימודיו הקודמים.
גיליונות ציונים החסרים ממוצע לימודים מצטבר עדכני, לא יתקבלו (מועמד בעל רקע אקדמי חייב להציג גם צילום מאושר של תעודת בגרות).

מועמד שבידיו גיליון ציונים מחו"ל ימציא צילום של הציונים מאושר ע"י נוטריון, תרגום נוטריוני לעברית וכן אישור ממשרד החינוך "הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל".

מועמד בעל תואר אקדמי חייב להמציא תעודת בוגר או זכאות לתואר.

 

מועמד בן 30+

מועמדים בני 30 ומעלה שהם חסרי תעודת בגרות יהיו חייבים במכינה "30+" (מכינה ייעודית
מועמד שיסיים את לימודיו במכינה בממוצע הנדרש ממנו, יתקבל במעמד "מן המניין" ישירות למחלקה אליה מעוניין להתקבל.

 

ציון קבלה משולב

לכל המועמדים (למעט הנדסאים ובעלי רקע אקדמי קודם) יחושב ציון קבלה משולב הגבוה מבין הצירופים הבאים:

- ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי.

- ממוצע בגרות וממוצע מצרף.

ניתן לחשב את ציון הקבלה המשולב על פי הנוסחה כאן.

לבירור נתוני קבלה וציון קבלה משולב הנדרש צור קשר עם מרכז המידע הטלפוני 1-800-660-660.

לבירור ציונים דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה:

טלפון: 02-6759555 פקס: 02-6759543

ת"ד 26015 ירושלים 91260

http://www.nite.org.il

http://meidaat.co.il

 

מהלך הטיפול בבקשות המועמדים ללימודים

את טופס ההרשמה יש למסור לידי מדור רישום וקבלה או לשלוח באמצעות הדואר לכתובת:

"אוניברסיטת אריאל בשומרון,

מדור רישום וקבלה

ת.ד 3 אריאל מיקוד 40700"

שליחת ערכת הרשמה במועד מוקדם תסייע לטפל בהרשמה ביתר מהירות.

עם קבלת טפסי הרשמה במדור קבלה תישלח הודעה במייל למועמד בדבר אישור קבלת טפסי ההרשמה.

מועמד אשר הציג את המסמכים כנדרש, בקשתו תיבדק ברציפות וההחלטה בעניינו תוכל להינתן בכל עת בהתאם למצב הקבלה במסלולים שביקש.

מועמדים אשר יידרשו להשלים נתונים (פסיכומטרי, חסרי בגרות, עתודאים) יקבלו הודעת דחייה עד הצגת נתונים, ומועמדותם תידון שנית לאחר הצגת כל הנתונים החסרים.

מועמד שלא יצרף קבלה על תשלום דמי רישום, בקשתו לא תובא לדיון.

 

בחירת עדיפויות

בערכת הרישום בסעיף "מסלולי לימוד מבוקשים" יש מקום לרשום שלוש עדיפויות, רצוי למלא את שלושתן.
(במידה ובמחלקות מסוימות יש מוקדים/מגמות, יש צורך לציין את המוקד/מגמה הנבחר/ת. לדוגמא, מחלקה: מדעי התנהגות - מוקד ארגוני).

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן על המועמדים לשקול היטב את קביעת סדר העדיפויות.

במידה והמועמד מתקבל לעדיפות הראשונה שרשם, יישלח אליו מכתב קבלה ויופסק דיון הקבלה לגבי העדיפויות הנוספות שרשם.

במידה ולא התקבל לעדיפות הראשונה, עקב מכסת מקומות מוגבלת או נתונים נמוכים, התיק יועבר באופן אוטומטי לדיון בעדיפות השנייה/שלישית.

דיון בשתיים/שלוש עדיפויות במקביל יתבצע רק אם המועמד יתקשר למדור רישום וקבלה (לטלפון: 03-9066146) ויבקש זאת.

 

הודעות למועמדים

מי שציין בערכת הרישום כתובת מייל, יקבל הודעה במייל בדבר אישור קבלת טפסי מועמד .לאחר מכן לכל מועמד יישלח מכתב לגבי ההחלטה בעניינו, ובו תצוין אחת מההודעות הבאות:

הודעת קבלה - מועמד העומד בדרישות הקבלה יקבל "הודעת קבלה". (כולל הפנייה למכינות במידת הצורך ודרישה לתשלום מקדמה ע"י שכר לימוד). רק לאחר תשלום המקדמה במועד הנקוב תבטיח את קבלתך. במכתב הקבלה יופיע הקוד הוסדי - קוד זה ישמש אותך בשירות מידע אישי באתר. כמו כן הקבלה תקפה רק למועד הלימודים המצוין בהודעה.

הודעת ביניים - ממתין לדיון, המתנה, זימון לראיון, זימון למבחן מיון.

הודעת דחייה - הצגת נתונים חדשים/הפנייה למכינה ייעודית: מכתב המסביר את סיבת הדחייה ואת הדרישות מהמועמד, הנדרשות על מנת שמועמדותו תידון בשנית (ובתנאי שיוותרו מקומות במחלקה המבוקשת).

הצגת אפשרויות נוספות - מועמד בעל נתוני קבלה גבוהים אשר לא התקבל למסלולים אותם ביקש, יקבל הודעה על מסלולים חלופיים אליהם יוכל להתקבל. לפרטים ניתן לפנות למנהלת מדור רישום וקבלה גב' שגית זאבי בטלפון: 03-9066179.

ערעורים

מועמד אשר מבקש לערער על אי קבלתו לאוניברסיטת אריאל יוכל לבקש דיון חוזר רק עם הצגת מידע חדש (זאת במידה ולא עבר ראיון אישי).

שינוי פרטים אישיים

סטודנט אשר התקבל למחלקה ומבקש לשנות פרטים אישיים - ייגש למזכירות המחלקה אליה התקבל ויבצע את השינוי (לאחר שיציג אישורים מתאימים).

 

ביטול ההרשמה

ביטול לאחר תשלום דמי רישום בלבד - מועמד אשר התקבל ללימודים באוניברסיטה והחליט לבטל הרשמתו (טרם תשלום מקדמת שכר לימוד), יודיע על כך במכתב בדואר או בפקס למחלקה אליה התקבל (נא לציין סיבת ביטול ותאריך הביטול). באחריות המועמד לוודא הגעת המכתב או הפקס. על המועמד לשמור העתק מהמכתב הרשום ו/או אישור משלוח הפקס.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים.

ביטול לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד - מועמד שהחליט לבטל הרשמה לשנה זו, חייב להודיע על כך דרך מערכת הפניות. יש לפתוח פנייה למזכירות המחלקה, למדור שכר לימוד ולמעונות, במידה ונרשמת למעונות.

 

 

מחלקת הלימוד

מדור שכר הלימוד

מחלקת מעונות

דואר אלקטרוני

 

נא לפתוח פניה במערכת הפניות בכתובת:http://www.ariel.ac.il/Projects/tzmm/

meonot2@ariel.ac.il

מספרי טלפון

03-9371416

03-9371439

03-9066642

03-9755850

03-9066200

03-9069111

מספרי פקס

03-9371438

03-9066258

03-9069043

כתובת בדואר

בית הספר לתקשורת, מזכירות אקדמית 
אוניברסיטת אריאל בשומרון
אריאל , 40700

מדור שכ"ל – אגף הכספים
אוניברסיטת אריאל בשומרון 
אריאל , 40700

מחלקת מעונות 
אוניברסיטת אריאל בשומרון 
אריאל , 40700

 

רישום מחודש - מועמד אשר יבטל הרשמתו או שקיבל הודעת דחייה ויבקש להירשם לסמסטר אחר - יהיה חייב להגיש את מועמדותו בשנית ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש (העברת רישום מסמסטר אחד לסמסטר העוקב - אינו מצריך תשלום חוזר של דמי הרישום) לצורך כך יש ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה.

 

שינוי מסלולי ההרשמה

מועמד המבקש לשנות את מסלולי ההרשמה אליו נרשם, יגיש בקשה בכתב או בפקס 03-9066278 למדור רישום וקבלה.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר האוניברסיטה או במרכז הטלפוני של האוניברסיטה את נתוני הקבלה הנדרשים.

לא תתקבלנה בקשות לשינוי למסלולים שההרשמה אליהם הסתיימה.

 

עדכוני ציונים

מועמד אשר שיפר את ציוני הבגרות ידאג להעבירם למדור רישום וקבלה בדואר או פקס: 03-9066278, (חשוב לציין בראש המסמך - את שם המועמד, ת"ז ושם המחלקה אליה מבקש להתקבל).

יש להעביר ציון סופי בלבד - תתי ציונים לא יתקבלו.

גיליון ציונים ללא חותמת של משרד החינוך (אינטרנט, בית ספר וכדומה) לא יתקבל.

המלצה - ניתן לזרז את העברת הציונים ממשרד החינוך ע"י פנייה למנהל בית ספר התיכון בו התקיימו הלימודים, בצירוף מכתב המאשר את היותך מועמד לאוניברסיטת אריאל בשומרון (בתי הספר מטפלים בבקשת הזירוז בתחילת חודש מרץ בכל שנה).

לאחר הגשת הציון המשופר יתקיים דיון מחדש בקבלתך בהתאם למצב הקבלה במסלולים השונים.

לבירורים ניתן ליצור קשר עם מדור רישום וקבלה בטלפון: 03-9066146.

קבלת קהל ומענה טלפוני בימים א' - ה' בין השעות 8:30 עד 16:00.

במידת הצורך ניתן לפנות לשגית זאבי, מנהלת מדור רישום וקבלה, בדואר אלקטרוני: zsagit@ariel.ac.il

שתהיה לכולנו שנת לימודים פורייה,

מדור רישום וקבלה.