קורסי מבוא

מבוא לסוציולוגיה

מרצה: ד"ר סבינה ליסיצה

מטרת הקורס היא לימוד מושגי יסוד בתחום הסוציולוגיה ותופעות חברתיות במישור הכללי ובמישור האישי. בקורס נבחן תיאוריות סוציולוגיות מרכזיות (פונקציונליזם, קונפליקט, אינטראקציה סימבולית) וכן מושגי יסוד כגון: תרבות, ערכים, נורמות, פיקוח חברתי, סטייה חברתית, חברות, סטטוס ותפקיד, קבוצה, ארגונים ובירוקרטיות.

 

מושגי יסוד בתרבות המערב
מרצה: ד"ר גולן להט

הקורס יבקש לעמוד על מושגי היסוד מהם הורכבה התרבות המערבית מאז התהוותה ביוון ועד ימינו אנו. מסענו האינטלקטואלי יתחיל בחופי אסיה הקטנה של לפני 3,000 שנה ויסתיים בדיון בתרבות הצריכה והידוענים העכשווית. מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים כלים בסיסיים בהבנת מקורות התרבות העולמית הדומיננטית כיום, לפיכך הוא יערך בהתאם לציר הזמן הכרונולוגי, אך יבקש להדגיש בעיקר את יסודות המחשבה הפוליטית, הפילוסופית, המדעית והתרבותית של כל אחת מהתקופות הרבות המרכיבות את ההיסטוריה המערבית.

 

פסיכולוגיה חברתית
מרצה: ד"ר ריבה זיו

בקורס זה נעסוק בנושאים המרכזיים הנחוצים להבנת האינטראקציה בין הפרט לחברה, כמו דרכי עיבוד מידע חברתי; הנעה והתנהגות; קונפורמיוּת וצייתנות; רכישת עמדות, שינוי עמדות ושכנוע; התנהגות בקבוצה קטנה; תהליכי קבלת החלטות, לכידות; היווצרות סטריאוטיפים שליליים ודרכים להפגתם.

 

יסודות הכתיבה האקדמית והדרכה ביבליוגרפית
מרצה: 
ד"ר עמוס נבו

בקורס נקנה לסטודנטים את יסודות הכתיבה האקדמית ומיומנויות למידה ומחקר. הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד הנדרשים למחקר האקדמי לסוגיו ויקבלו כלים הנחוצים להכנת עבודות אקדמיות, כגון: מבנה עבודות אקדמיות, תרגול קריאה ביקורתית של מקורות אקדמיים, חיפוש מקורות אקדמיים, הערכתם ובחירתם, וכן לימוד כללי הציטוט בשיטת APA.

 

מבוא לסטטיסטיקה (הרצאה ותרגול)
מרצה: ד"ר סבינה ליסיציה
מתרגלות:  גב' אסתר וגנר, גב' ערבה רוטמן

הסטודנטים ילמדו מושגים ומדדים בסיסיים בסטטיסטיקה, וירכשו כלים להבנת מחקרים מדעיים. נעסוק בשיטות ארגון נתונים שנאספו במחקר הסטטיסטי, תיאורם ותמצות שלהם, לרבות בניית לוחות סטטיסטיים, הצגות גרפיות של נתונים, סיכום הנתונים בערכים מרכזיים ובמדדי פיזור וניתוח קשרים סטטיסטיים.

 

הסקה וניתוח נתונים (הרצאה ותרגול)

מרצה: גב' שלי סורקראוט
מתרגלות:  גב' אסתר וגנר, גב' ערבה רוטמן

בקורס נלמד את יסודות הסטטיסטיקה ההיסקית: מושגי יסוד, התפלגות הדגימה, אמידה ובדיקה של השערות לגבי מדגם יחיד, הבדלים בין הממוצעים של מספר מדגמים, וקשר בין משתנים קטגוריאליים. 

 

SPSS

מרצים: גב' שלי סורקראוט, גב' אסתר וגנר, גב' טלי הינדי-נוי

בקורס זה יחשפו הסטודנטים לתכנת המחשב SPSS. הסטודנטים ירכשו מיומנויות בבניית קובץ נתונים, הכרת פקודות הגדרה וטרנספורמציה להכנת הנתונים וכן ביצוע של מבחנים סטטיסטיים, פירוש פלטים ועקרונות הדיווח האקדמי של ממצאים סטטיסטיים.

 

חברה ופוליטיקה בישראל

מרצה: ד"ר רפי מן

הקורס מציג את החברה הישראלית, את התהליכים שעברה מאז הקמת המדינה, ואת יחסי הגומלין בינה לבין המערכת הפוליטית. הקורס יעסוק בין היתר בשסעים ובעימותים כדוגמת עולים-ותיקים, עשירים-עניים, אשכנזים-מזרחים, דתיים-חילונים, יהודים-ערבים ועוד.

במהלך הקורס יילמדו וייבחנו סוגיות מרכזיות בזירה הסוציו-פוליטית, בהן התפתחות השיטה הפוליטית הישראלית, חברה וצבא, חקיקה וסוגיות חברתיות, דמוקרטיה ללא חוקה, מהגרי עבודה, שאלות מגדריות, זהות לאומית ורב-תרבותיות, תהליכי גלובליזציה ועוד. 

 

יהדות ותקשורת

מרצה: פרופ' יואל כהן

קורס זה משווה בין ההתייחסות היהודית לבין התייחסותה של התקשורת לזכות הציבור לדעת, חופש הביטוי, השאיפה לגילוי האמת, וזכויות יוצרים. נבחנות גם הגישות של היהדות כלפי ערכים כמו צניעות, התגלות האל, והשבת – כל אלה תוך התייחסות אל ההיבט התקשורתי. הקורס בוחן גם תופעות כמו הגטו התרבותי החרדי לעומת השאיפה הדתית-לאומית ליצירת סינתזה בין התורה להוויה המודרנית, כן נדונות השפעת תקשורת ההמונים על יחסי חילונים ודתיים, תפקידה של תקשורת ההמונים בעיצוב הזהות היהודית בישראל ובתפוצות, והשפעת האינטרנט על הזהות היהודית. סוגיות נוספות הנבחנות כוללות את שיווק בית הכנסת וקהילות יהודיות וירטואליות.